KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/2020 Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE RYCZAŁTÓW DLA SĘDZIÓW IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH

 

Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

  1. Przyjmuje się „Tabelę ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając indywidualne, lokalne uwarunkowania (możliwości logistyczne sędziów, wielkość województwa, lokalizacja klubów, pokonywane odległości i inne) dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości ryczałtów w wysokości innej niż określona w Załączniku nr 1, przy czym nie może być ona niższa lub wyższa o 10% w stosunku do kwoty bazowej określonej w Załączniku nr 1. Waloryzacji kwoty bazowej co 2 lata dokonuje Zarząd PZPN.
  3. W przypadkach stawek sędziowskich nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Uchwały nr XII/187 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych.
  4.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 2020/2021.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

        

 

Załącznik nr 1

Tabela ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych  oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN

 

Lp. Rozgrywki Sędzia główny Sędzia asystent
1. IV liga 260 215
2. Klasa Okręgowa 210 180
3. Klasa „A” 160 135
4. Klasa „B” 140 115
5. Wojewódzka Liga Juniorów Starszych 160 135
6. Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych 150 130
7. I kl. Junior Starszy 115 95
8. I kl. Junior Młodszy 100 85
9. II kl. Junior 100 85
10. Wojewódzka Liga Trampkarzy

Wojewódzka Liga Młodzików

90 75
11. Trampkarz 80 65
12. Młodzik 70 55
13. III liga kobiet 105 85

 

 

      

Dodaj komentarz