OBSADA SĘDZIOWSKASędziów dyspozycyjnych na nieobsadzone mecze, proszę o kontakt na adres: obsada@lzpn.pl

Informacje porządkowe

Koleżanki i Koledzy,

 

Przypominam, że wszelkie sprawy związane z obsadą (urlopy, zamiany, prośby itp.) kierujemy na maila: obsada@lzpn.pl lub bezpośrednio do Referenta obsady Mariusza Szumigaja. W sprawach związanych z extranetem zwracamy się do kol. Marcina Gawlika na adres mailowy: marcin.gawlik@lzpn.pl

 

Informacje przyjmowane będą tylko drogą mailową z podaniem klasy rozgrywkowej, grupy i zestawu drużyn.
Wszelkie smsy i telefony nie są akceptowalną formą kontaktu z Obsadą i ekstranetem. Rozmowa telefoniczna może być wykorzystana  tylko w sytuacjach wyjątkowych i niespotykanych, przed zawodami, bądź w trakcie. Wszelkie problemy z działaniem pzpn24 zgłaszamy na wsparcie@pzpn.pl lub nr tel. 732122222 – preferowany kontakt mailowy. Zgłaszający opisuje problem dołączając zrzuty ekranu z nieprawidłowym działaniem systemu, dodatkowo wpisuje swoje nazwisko i imię oraz Lubelski ZPN w treści zgłoszenia.
 
Jacek Walczyński
Przewodniczący Kolegium Sędziów LZPN

Regulamin obsady

Poniżej przedstawiona została uchwała Zarządu KS LZPN dotyczącej urlopowania się na zawody.
Urlopy należy wysyłać na adres e-mail: obsada@lzpn.pl

Uchwała Zarządu KS LZPN z dnia 04.07.2016r. w sprawie uregulowania zasad zgłaszania planowanej absencji w obsadzie sędziowskiej:
1. Sędziowie zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności w obsadzie:
a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w piątek przed następną kolejką (osiem dni przed terminem),
b. W przypadku kolejki „środowej” do godz. 20.00 we wtorek przed następną kolejką ( osiem dni przed terminem).
2. Niedotrzymanie przez sędziego terminów ustalonych w pkt. 1 będzie skutkowało obowiązkiem wpłacenia na konto KFD KS LZPN przez tego sędziego kwoty 20,00 zł tytułem „opłaty administracyjnej” na niżej podany numer konta.
(nr konta 30 1160 2202 0000 0003 1981 6830  w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata administracyjna”).
3. W wyjątkowych, usprawiedliwionych wypadkach Zarząd KS LZPN ma prawo zwolnić sędziego z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 2 na podstawie krótkiego pisemnego wyjaśnienia złożonego przez sędziego do KS LZPN lub drogą elektroniczną na adres kolegium.sedziow@lzpn.pl w ciągu 3 dni od przedmiotowego zdarzenia (istotne zdarzenia losowe niezależne od sędziego, kontuzje potwierdzone przez lekarza itp.).
4. Po dokonaniu wpłaty sędzia jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia wpłaty na adres kolegium.sedziow@lzpn.pl oraz obsada@lzpn.pl
5. Brak wpłaty o której mowa w pkt. 2 w ciągu 5 dni od przedmiotowego zdarzenia spowoduje nieuwzględnianie sędziego w obsadzie do odwołania.
6. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia 20.07.2016r i ma zastosowanie od sezonu 2016/2017.

Zarząd KS LZPN